Tuesday, September 1, 2009

نقش - No.1 - آغاز

عارفی کو که کند فهم زبان سوسن
تا بگوید که چرا رفت و چرا آمد باز 

هنوز اولین نوشته اش به پایان نرسیده بود که به دنیا آمد. اسمش "همه چیز با طعم دارچین" یک جمله بود و اولین باری بود که پویا چنین اسمی را انتخاب می کرد.  بعد از آشنایی با ویسکی با طعم دارچین در ذهنش بسیار با مسما به نظر می آمد. قرار بود در آن آنچه مهم است نوشته شود .آنچه که از دیده پنهان است . آنچه که بگوید بودن مسئله نیست ، چرا بودن مسئله است ! اولین نوشته اش هنوز بر روی ورق هایی در اتاق پراکنده بود ، که به فکرش رسید ارزش یک پست کوتاه به مناسبت تولدش را دارد .

1 comment:

Marion =D said...

can't read :'( What did I learn in Kindergarten ? :p