Sunday, August 17, 2014

نقش - No.7 - شب پر است از دو راهي تكرار و آزادي

چشمانت را مي بينم
از پشت دود
و از وراي توهم
از پشت نم كشيده ي نيمه شب شمشاد
و همه ي كوچه هاي خيس

در دستانت چه داري كه اينگونه با اطمينان بازي مي كني

بدان كه اين معامله
آغشته است به خون
و به پرواز
و لرزش تك تك امواج

و شب پر است از دو راهي تكرار و آزادي

در پشت پنجره ي چشمانت چه پنهان كرده اي

آري پرواز يگانه موهبت خدايگان است

تو در دستانت چه داري
كه اينگونه با اطمينان بازي مي كني

No comments: