Sunday, November 28, 2010

2412 - No.6

2 comments:

آنا said...

از در خونه م که بیرون می رم همچین منظره ای می بینم

آنا said...

در ضمن من "کوفت " رو هم بهش دارچین بزنن ، می خورم