Tuesday, October 26, 2010

Maybe - No.9

این حدیثم چه خوش آمد که سحر گه می گفت
                        بر در میکده ای با دف و نی ترسایی
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
                          وای اگر از پس امروز بود فردایی

    حافظ -

No comments: